​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Uzbekistan

Địa chỉ: Tashkent 700084 Sharaf Rashidov str., 100 Uzbekistan
Hotline: (+998-71) 234-03-93
Email: vnemb.uzbek@yahoo.com


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​